Boat

НЕОБХОДИМИ ЛИ СА НИ КОМЕНТАРИТЕ В HTML КОДА ?


Уеб сайтове

Коментарите могат да бъдат  най-различни части в HTML кода на съответната страница, като заемат ненужно място и излишно уголемяват неговия размер. Най-вероятно и популярно е те да са с начало /* и спрямо индивидуалните редактори на код, се визуализират в зелен или светлосив цвят. В повечето случаи това са коментари поставени от програмистите или не активни части на сайта.

За това ние от Sky Prime практикуваме най-често като отстраняваме тези елементи и по-този начин значително страниците на уеб сайта,който оптимизираме стават по-леки.

Follow us